Гулистон давлат университетида фаолият юритаётган ёш олимлар ҳақида маълумот.
ГулДУ - ГУЛИСТОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

Bizning shior: Universitet obro’si–har bir professor–o’qituvchi, xodim va talabaning or–nomusi, iftixori va vijdon ishidir.           Asosiy maqsadimiz: Eng yetuk universitetlar qatoridan joy olish!           Ilm bir shu’la, dilga tushgan on Shunda bilursankim, ilm bepoyon...
Гулистон давлат университетида фаолият юритаётган ёш олимлар ҳақида маълумот.

Ф.И.Ш.

Курси

Туғилган йили

Ихтисослик шифри ва номи

Илмий маслахатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси, унвони, иш жойи ва лавозими

Докторлик мавзуси

Илмий кенгаш қарори (мавзу тасдиқланган сана ва ҳужжати)

1

Турдибоев Дилшод Ҳамидович

3

1982

13.00.02- Таълим ва тарбия назарияси ва методика (математика соҳаси бўйича)

Педагогика фанлари доктори, профессор Мамарежаб Тожиев

Академик лицейларда педагогик ва ахборот технологияларни қўллаб, геометрияни ўқитишнинг назарияси ва методикасини такомиллаштириш.

2

Бердиев Ғайрат Ибрагимович

3

1985

08.00.01-Иқтисодиёт назарияси

Иқтисод фанлари доктори, Маматов Ахмеджан Атажанович

Миллий иқтисодиётда уй хўжаликлари иқтисодий фаоллигини оширишнинг назарий асосларини такомиллаштириш.

3

Тошбоев Бегзод Бахтиёрович

2

1983

08.00.01-Иқтисодиёт назарияси

Илмий раҳбар, и.ф.н., доцент Обидқул Сатторқулов.

“Миллий иқтисодиётда импорт ўрнини босувчи ишлаб чиқаришга йўналтирилган саноат сиёсатини шакллантириш ва амалга оширишнинг назарий асослари”

4

Махмуджонов Зафар Муроджон ўғли

2

1991

03.00.06-Зоология

Илмий раҳбар, б.ф.д., профессор Абдувает Пазилович Пазилов

“Ўзбекистон ҳудудида тарқалган HYGROMIIDAE оиласининг биохилма-ҳиллиги”

5

Умаров Хабибулло Рахматуллаевич

2

1987

01.01.01-Математик анализ

Илмий раҳбар,  ф-м.ф.д., доцент Ботир Сабитович Закиров

“Симметричные пространства измеримых функций для векторнозначных мер”

6

Шопўлатов Ўткир Мухаммадиевич

2

1988

02.00.10-Биорганик кимё

Илмий раҳбар, б.ф.д., профессор Ҳабибжон Ҳожибобоевич Қўшиев.

“Ғалла касалликларини молекуляр генетик ўрганиш”

7

Эргашева Фароғат Шералиевна

2

1984

03.00.07-Ўсимликлар физиологияси ва биокимёси

Илмий раҳбар, б.ф.д., профессор Ҳабибжон Ҳожибобоевич Қўшиев.

In vitro шароитида анорни микроклонал кўпайтириш усули

8

Тўраева Дилноза Неъматуллаевна

2

1983

10.00.01-Ўзбек тили. Ўзбек адабиёти

Илмий раҳбар, ф.ф.д., профессор Нўъмонжон Каримқулович Раҳимжонов.

“Бадиий ғоя, ижодий тасаввур ва эстетик талқин масалалари (ёзувчи Асад Дилмурод ижоди мисолида)”

9

Джўраев Тўлқин Арзиқулович

2

1976

02.00.10-Биорганик кимё

 Илмий раҳбар, б.ф.д., профессор Ҳабибжон Ҳожибобоевич Қўшиев.

“Буғдойнинг проантиоксидант тизимига глицирризин ва салицил кислотаси супромолекуляр комплексларининг таъсири”

10

Маматова Хилола Мухиддиновна

2

1987

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (соҳалар бўйича)

Илмий раҳбар, п.ф.д., доцент Бахтиёр Худайбердиевич Рахимов.

“Талабаларни креатив ёндашув асосида инглиз тилига ўргатишнинг илмий-методик асослари” (талабаларни инглиз тилига мустақил ўргатиш мисолида)

11

Абдураимов Азиз Султонқулович

2

1988

03.00.05-Ботаника

Илмий раҳбар, б.ф.д., профессор Комилжон Шаробитдинович Тожибаев.

”Пространственная структура флоры Кашкадарьинского ботанико-географического района”

12

Обидова Зухра Насриддиновна

2

1983

01.04.00-Физика

Илмий раҳбар, п.ф.д., профессор Махаммадрасул Джўраев.

“Узлуксиз таълим тизимида ўқитиладиган квант оптиканинг мазмуни ва ўқитиш методикасини такомиллаштириш”

13

Алмаматов Бахром Уктамович

2

1988

03.00.12-Биотехнология

Илмий раҳбар, б.ф.д., профессор Ҳабибжон Ҳожибобоевич Қўшиев.

Картошка ва бататнинг ўсиш-ривожланишига стероид табиатли бирикмаларнинг таъсири”

14

Исмоилова Нозима Анвар қизи

2

1992

03.00.07-Ўсимликлар физиологияси ва биокимёси

Илмий раҳбар, б.ф.д., профессор Ҳабибжон Ҳожибобоевич Қўшиев.

“Картошка ва бататнинг шўрга чидамли ва патогенсиз кўчатларини олиш”

15

Нафасов Ғанишер Абдурашидович

2

1987

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (соҳалар бўйича)

Илмий раҳбар, п.ф.д., профессор Барно Сайфутдиновна Абдуллаева.

“Олий таълим муассасаларида интегратив ёндашув асосида математикани ўқитишни такомиллаштириш”

16

Саматова Дилрабо Юсуфовна

2

1985

13.00.01-Педагогика назарияси ва тарихи

Илмий раҳбар, п.ф.н., доцент Хабибулла Абдукаримов.

“Шахсга йўналтирилган таълим мазмунида дарс таҳлили ва унинг илмий дидактик асослари”

17

Юсупова Наргиза Шакировна

2

1986

13.00.04-Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси

Илмий раҳбар, п.ф.н., доцент Маматқул Гаибназарович Баирбеков.

“Совершенствование быстроты и точности нанесения ударов у юных таэквондистов (ITF) на этапе начальной подготовки соревновательного периода”

18

Эшонқулова Масуда Хабибовна

2

1981

13.00.01 Педагогика назарияси ва тарихи

Илмий раҳбар, П.ф.д.доц., М.Э.Жумаев. ТДПУ

“Мактабгача ёшлардаги болаларда элементар математик тасаввурларни шакллантириш технологияси”.

19

Комилов Мирзиё Миркомилович

1

1985

01.04.10-Яримўтказгичлар физикаси

Техника фанлари номзоди, доцент Одамов Умарбой Омонович

Ўзбекистон шароитида қуёш батареяларининг деградатция характеристикасини тадқиқ қилиш

20

Юсуфалиев Олим Абдурахмонович

1

1985

08.00.01-Иқтисодиёт назарияси

Иқтисод фанлари доктори, профессор Гафуров Убайдулло Вахобович

Аҳоли фаровонлигинини оширишда тадбиркорлик фаолиятидан фойдаланишни такомиллаштириш

21

Бўрибоев Эркинжон Норбой ўғли

1

1991

08.00.01-Иқтисодиёт назарияси

Иқтисод фанлари доктори, профессор Омонов Акром Абдуназарович

Ўзбекистонда пенсия тизимини ривожлантириш истиқболлари

22

Обилов Миркомил Рашидович

1

1986

08.00.01-Иқтисодиёт назарияси

Иқтисод фанлари доктори, профессор Гафуров Убайдулло Вахобович

Мамлакат ижтимоий-иқтисодий тараққиётини таъминлашда аҳоли молиявий саводхонлиги даражасини ошириш йўналишлари

23

Тўйчиев Абдунаби Худойбердиевич

1

1972

10.00.02-Ўзбек адабиёти

Филология фанлари доктори, профессор Баҳодир Нурметович Каримов

Нурали Қобул асарларида образ ва характер масаласи

24

Абдурасулова Сурайё Шавкат қизи

1

1992

03.00.06-Зоология

Биология фанлари доктори, профессор Пазилов Абдувает

Ўзбекистон худудида тарқалган шиллиққуртларнинг (Gastropoda Terrestria Nuda) фаунаси экологияси ва хўжалик аҳамияти

25

Джураев Мансур Эгамбердиевич

1

1987

11.00.01-Табиий география, ландшафтлар геофизикаси ва геокимёси

Г.ф.н.доц., Холиқов Рахимжон

Ландшафтларни морфологик таркиби улардаги динамик жараёнларни мелиоратив баҳолаш (Мирзачўл табиий географик округи мисолида)

26

Узайдуллаев Акмал Олимович

1

1990

02.00.17-Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш

Техника фанлари номзоди, доцент Сатторов Карим Қаршиевич

Маҳаллий анор навларидан шарбат концентрати олиш технологиясини яратиш

27

Маматқулов Даврон Абдугаппорович

1

1991

13.00.04-Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси

Педагогика фанлари номзоди, доцент Баирбеков Маматқул Ғойибназарович

Волейболчилар тайёрлаш амалиётида анаэроб чидамкорликни ривожлантириш устуворлиги

28

Дўстназаров Сардор Бахтиёр ўғли

1

1993

01.01.02-Дифференциал тенгламалар

Физика-математика фанлари доктори, академик Абдулла Азамов

Приложение методов дискретных динамических систем к процессу распространению тепла на стержне

Гулистон давлат университети

9748 | 2018-01-30 10:31

Guliston davlat universiteti (GulDU)
Telefon: (0367) 225-40-42
Faks: (0367) 225-42-75

Manzil: Guliston sh. 4 mavze
Jamoat transporti: 2-4 yo'nalishdagi avtobus, universitet bekati
Email: glsu_info@edu.uz
Saytimizdan ma`lumot ko`chirilganda guldu.uz manba sifatida ko`rsatilishi shart.

Saytda xatolikni ko`rsangiz, xatoni belgilang va "CTRL+ENTER" tugmalarini bosib ma`muriyatga xabar bering!


Powered by Anvar Abduqayumov 2021