Oliy ta'lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholash tizimi to'g'risidagi NIZOM

Mazkur Nizom O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi PQ-3775-son «Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida»gi qaroriga muvofiq oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholash tizimini belgilaydi.

1-bob. Umumiy qoidalar

1. Mazkur Nizom 2018-2019 o’quv yilida, shuningdek keyingi o’quv yillarida oliy ta’lim muassasalariga o’qishga qabul qilingan talabalarning bilimini nazorat qilish hamda baholashda qo’llaniladi.

2. Mazkur Nizom talablari qonun hujjatlariga muvofiq o’quv jarayoni modul tizimiga asoslangan oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholashda qo’llanilmaydi.

3. Talabalar oliy ta’lim muassasalari professor-o’qituvchilari tomonidan birinchi mashg’ulotda mazkur Nizom talablari bilan tanishtirilishi shart.

4. Talabalar bilimini baholashda malakaviy amaliyot, kurs ishi, fan (fanlararo) davlat attestatsiyasi, bitiruv malakaviy ishi, shuningdek magistratura bosqichida ilmiy-tadqiqot va ilmiy-pedagogik ishlar hamda magistrlik dissertatsiyasi bo’yicha mazkur Nizomda belgilangan baholash mezonlari qo’llaniladi.

2-bob. Nazorat turlari va baholash mezonlari

1-§. Nazorat turlari

5. Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish oraliq va yakuniy nazorat turlarini o’tkazish orqali amalga oshiriladi.

6. Oraliq nazorat semestr davomida ishchi fan dasturining tegishli bo’limi tugagandan keyin talabaning bilim va amaliy ko’nikmalarini baholash maqsadida o’quv mashg’ulotlari davomida o’tkaziladi.

7. Oraliq nazorat turi har bir fan bo’yicha fanning xususiyatidan kelib chiqqan holda 2 martagacha o’tkazilishi mumkin.

Oraliq nazorat turini o’tkazish shakli va muddati fanning xususiyati va fanga ajratilgan soatlardan kelib chiqib tegishli kafedra tomonidan belgilanadi.

8. Oraliq nazorat turining topshiriqlari tegishli kafedra professor-o’qituvchilari tomonidan ishlab chiqiladi va mazkur kafedra mudiri tomonidan tasdiqlanadi.

9. Semestr davomida haftasiga 2 akademik soatdan (tibbiyot oliy ta’lim muassasalarida 4 akademik soatdan) kam bo’lgan fanlar bo’yicha oraliq nazorat turi o’tkazilmaydi.

10. Talabaning amaliy, seminar, laboratoriya mashg’ulotlari va mustaqil ta’lim topshiriqlarini bajarishi, shuningdek uning ushbu mashg’ulotlardagi faolligi fan o’qituvchisi tomonidan baholab boriladi. Baholash mazkur Nizomning 15-bandida nazarda tutilgan mezonlar asosida amalga oshiriladi.

Talabani oraliq nazorat turi bo’yicha baholashda, uning o’quv mashg’ulotlari davomida olgan baholari inobatga olinadi.

11. Yakuniy nazorat turi semestr yakunida (tibbiyot oliy ta’lim muassasalarida fan yakunida) tegishli fan bo’yicha talabaning nazariy bilim va amaliy ko’nikmalarini o’zlashtirish darajasini aniqlash maqsadida o’tkaziladi.

12. Yakuniy nazorat turini o’tkazish shakli tegishli fan bo’yicha kafedra tomonidan belgilanadi.

13. Yakuniy nazorat turi oliy ta’lim muassasasining tegishli fakultet dekani yoki o’quv-uslubiy bo’lim tomonidan ishlab chiqiladigan hamda o’quv ishlari bo’yicha prorektor tomonidan tasdiqlanadigan Yakuniy nazorat turlarini o’tkazish jadvaliga muvofiq o’tkaziladi.

14. Tibbiyot oliy ta’lim muassasalarida oraliq va yakuniy nazorat turlari ob’ektiv tizimlashtirilgan klinik sinov yoki ob’ektiv tizimlashtirilgan imtihon shakllarida o’tkazilishi mumkin.

2-§. Talabalar bilimini baholash mezonlari

15. Talabalarning bilimi quyidagi mezonlar asosida:

talaba mustaqil xulosa va qaror qabul qiladi, ijodiy fikrlay oladi, mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimini amalda qo’llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo’yicha tasavvurga ega deb topilganda - 5 (a’lo) baho;

talaba mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimini amalda qo’llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatni tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo’yicha tasavvurga ega deb topilganda - 4 (yaxshi) baho;

talaba olgan bilimini amalda qo’llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatni tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo’yicha tasavvurga ega deb topilganda - 3 (qoniqarli) baho;

talaba fan dasturini o’zlashtirmagan, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunmaydi hamda fan (mavzu) bo’yicha tasavvurga ega emas deb topilganda - 2 (qoniqarsiz) baho bilan baholanadi.

16. Nazorat turlarini o’tkazish bo’yicha tuzilgan topshiriqlarning mazmuni talabaning o’zlashtirishini xolis (ob’ektiv) va aniq baholash imkoniyatini berishi shart.

3-bob. Talabalar bilimini baholash

17. Talabalar bilimini baholash 5 baholik tizimda amalga oshiriladi.

18. Oraliq nazorat turini o’tkazish va mazkur nazorat turi bo’yicha talabaning bilimini baholash tegishli fan bo’yicha o’quv mashg’ulotlarini olib borgan professor-o’qituvchi tomonidan amalga oshiriladi.

Yakuniy nazorat turini o’tkazish va mazkur nazorat turi bo’yicha talabaning bilimini baholash o’quv mashg’ulotlarini olib bormagan professor-o’qituvchi tomonidan amalga oshiriladi.

Tegishli fan bo’yicha o’quv mashg’ulotlarini olib borgan professor-o’qituvchi yakuniy nazorat turini o’tkazishda ishtirok etishi taqiqlanadi.

Yakuniy nazorat turini o’tkazishda kelishuv asosida boshqa oliy ta’lim muassasalarining tegishli fan bo’yicha professor-o’qituvchilari jalb qilinishi mumkin.

19. Tibbiyot oliy ta’lim muassasalarida oraliq va yakuniy nazorat turlarini o’tkazish, shuningdek talabalarning bilimini baholash tegishli kafedra mudiri tomonidan tashkil etiladigan komissiya tomonidan amalga oshiriladi.

Komissiya tarkibi tegishli fan professor-o’qituvchilari va soha mutaxassislari orasidan shakllantiriladi.

Komissiya tarkibiga kelishuv asosida boshqa tashkilotlarning soha mutaxassislari ham jalb qilinishi mumkin.

20. Oliy ta’lim muassasasida nazorat turlarini o’tkazilishi tegishli oliy ta’lim muassasasining ta’lim sifatini nazorat qilish bo’limi tomonidan doimiy ravishda o’rganib boriladi. Bunda nazorat turlarini o’tkazilish tartibi buzilganligi aniqlangan hollarda, o’tkazilgan nazorat turlarining natijalari bekor qilinishi hamda tegishli nazorat turi qaytadan o’tkazilishi mumkin.

21. Talaba tegishli fan bo’yicha yakuniy nazorat turi o’tkaziladigan muddatga qadar oraliq nazorat turini topshirgan bo’lishlari shart.

22. Oraliq nazorat turini topshirmagan, shuningdek ushbu nazorat turi bo’yicha «2» (qoniqarsiz) baho bilan baholangan talaba yakuniy nazorat turiga kiritilmaydi.

Yakuniy nazorat turiga kirmagan yoki kiritilmagan, shuningdek ushbu nazorat turi bo’yicha «2» (qoniqarsiz) baho bilan baholangan talaba akademik qarzdor hisoblanadi.

23. Talaba uzrli sabablarga ko’ra oraliq va (yoki) yakuniy nazorat turiga kirmagan taqdirda ushbu talabaga tegishli nazorat turini qayta topshirishga fakultet dekanining farmoyishi asosida ruxsat beriladi.

24. Bir kunda 1 tadan ortiq fan bo’yicha yakuniy nazorat turi o’tkazilishiga yo’l qo’yilmaydi. Yakuniy nazorat turlarini o’tkazish kamida 2 kun oralig’ida belgilanishi lozim.

25. Bitiruvchi kurs bo’lmagan talabalar kuzgi semestr natijalari bo’yicha 3 tagacha fandan (fanlardan) akademik qarzdorligi bo’lgan hollarda talabaga bir oygacha, bahorgi semestr natijalari bo’yicha 3 tagacha fandan (fanlardan) akademik qarzdorligi bo’lgan talabaga tegishli fan (fanlar) bo’yicha oraliq va (yoki) yakuniy nazorat turlarini yangi o’quv yili boshidan qayta topshirish uchun 1 oy muddat beriladi.

Bitiruvchi kurs talabalariga bahorgi semestr natijalari bo’yicha o’zlashtirmagan fandan (fanlardan) qayta topshirish uchun yakuniy davlat attestatsiyasi boshlangunga qadar ruxsat beriladi.

Fanlardan akademik qarzdorligi 4 ta va undan ko’p bo’lgan talabalarga qayta topshirishga ruxsat berilmaydi va ular oliy ta’lim muassasasi rektorining (boshlig’ining, filial direktorining) buyrug’i bilan kursdan qoldiriladi.

26. Talabaga oraliq va (yoki) yakuniy nazorat turini qayta topshirish uchun berilgan muddat davomida talaba tomonidan qayta topshirishlar soni 2 martadan ko’p bo’lmasligi kerak.

Talaba oraliq va (yoki) yakuniy nazorat turini birinchi marta qayta topshirishdan o’ta olmagan taqdirda, fakultet dekani tomonidan komissiya tuziladi. Komissiya tarkibi tegishli fan bo’yicha professor-o’qituvchi va soha mutaxassislari orasidan shakllantiriladi.

Ikkinchi marta oraliq va (yoki) yakuniy nazorat turini o’tkazish va talabani baholash mazkur komissiya tomonidan amalga oshiriladi.

27. Berilgan muddat davomida mavjud bo’lgan qarzdorlikni topshira olmagan talaba bo’yicha fakultet dekani bildirgi bilan oliy ta’lim muassasasi rektorini (boshlig’ini, filial direktorini) xabardor qiladi va ushbu talaba rektor (boshliq, filial direktori) buyrug’i asosida kursdan qoldiriladi.

28. Talaba uzrli sabablarsiz malakaviy amaliyotga qatnashmagan, shuningdek malakaviy amaliyot yakunlari bo’yicha «2» (qoniqarsiz) baho bilan baholangan hollarda, u akademik qarzdor hisoblanadi va kursdan qoldiriladi.

29. Kursda qoldirilgan talaba fanni (fanlarni) o’zlashtirmagan semestr boshidan to’lov-kontrakt asosida mazkur o’quv yilining tegishli semestri uchun tasdiqlangan o’quv rejaga muvofiq o’qishni davom ettiradi.

30. Baholash natijasidan norozi bo’lgan talabalar fakultet dekani tomonidan tashkil etiladigan Apellyatsiya komissiyasiga apellyatsiya berish huquqiga ega.

31. Apellyatsiya komissiyasi tarkibiga talabani baholashda ishtirok etmagan tegishli fan professor-o’qituvchilari orasidan komissiya raisi va kamida to’rt nafar a’zo kiritiladi.

32. Talaba baholash natijasidan norozi bo’lgan taqdirda, baholash natijasi e’lon qilingan vaqtdan boshlab 24 soat davomida apellyatsiya berishi mumkin. Talaba tomonidan berilgan apellyatsiya Apellyatsiya komissiyasi tomonidan 2 kun ichida ko’rib chiqilishi lozim.

33. Talabaning apellyatsiyasini ko’rib chiqishda talaba ishtirok etish huquqiga ega.

34. Apellyatsiya komissiyasi talabaning apellyatsiyasini ko’rib chiqib, uning natijasi bo’yicha tegishli qaror qabul qiladi. Qarorda talabaning tegishli fanni o’zlashtirgani yoki o’zlashtira olmagani ko’rsatiladi.

Apellyatsiya komissiyasi tegishli qarorni fakultet dekani va talabaga etkazilishini ta’minlaydi.

4-bob. Baholash natijalarini qayd qilish

35. Talabalar bilimini baholash tegishli fan bo’yicha professor-o’qituvchi tomonidan Talabalarning fanlarni o’zlashtirishini hisobga olish jurnalida (bundan buyon matnda Jurnal deb yuritiladi) qayd etib boriladi. Professor-o’qituvchi qo’shimcha ravishda talabalar bilimini baholashni elektron tizimda ham yuritishi mumkin.

Professor-o’qituvchi Jurnalda talabaga qo’yilgan baholarni shu kunning o’zida qayd etib boradi. Agar talabaning bilimini baholash yozma ish shaklida o’tkazilgan bo’lsa, bunda professor-o’qituvchi talabalarning natijalarini 3 kundan ko’p bo’lmagan muddatda Jurnalga qayd etishi lozim.

36. Nazorat turi bo’yicha talabaning bilimi «3» (qoniqarli) yoki «4» (yaxshi) yoxud «5» (a’lo) baho bilan baholanganda, nazorat turini qayta topshirishga yo’l qo’yilmaydi.

37. Talaba nazorat turi o’tkazilgan vaqtda uzrli sabablarsiz qatnashmagan hollarda Jurnalga «0» belgisi yozib qo’yiladi.

38. Jurnal tegishli fan bo’yicha o’quv mashg’ulotlarini olib borgan professor-o’qituvchi, kafedra mudiri va fakultet dekani tomonidan imzolanadi hamda fakultet dekanatida saqlanadi. Jurnalning saqlanishi uchun fakultet dekani mas’ul hisoblanadi.

39. Talabalarning yakuniy nazorat turi bo’yicha baholari Jurnalga qayd etilganda, shu kunning o’zida talabaning Baholash daftariga ham yozib qo’yilishi kerak.

40. Yakuniy nazorat turi bo’yicha talabaning bilimi «2» (qoniqarsiz) baho bilan baholangan yoki Jurnalga «0» belgisi yozib qo’yilgan hollarda ushbu baho yoki belgi talabaning Baholash daftariga yozilmaydi.

41. Jurnalning o’z vaqtida, to’g’ri va to’liq yuritilishi, shuningdek undagi baho va boshqa ma’lumotlarga asossiz o’zgartirishlar kiritilmasligi uchun fakultet dekani va tegishli fan bo’yicha professor-o’qituvchi mas’ul hisoblanadi.

42. Tegishli o’quv yili yakuni bo’yicha ishchi o’quv rejadagi fanlar bo’yicha «3» (qoniqarli) yoki «4» (yaxshi) yoxud «5» (a’lo) baho bilan baholangan talaba oliy ta’lim muassasasi rektorining (boshlig’ining, filial direktorining) buyrug’iga asosan keyingi kursga o’tkaziladi.

43. Baholash natijalari kafedra yig’ilishlari, fakultet va oliy ta’lim muassasasi Kengashlarida muntazam ravishda muhokama etib boriladi va tegishli qarorlar qabul qilinadi.

44. O’zbekiston Respublikasining oliy ta’lim muassasalarida talabalar o’zlashtirishini baholash tizimini 5 baho yoki 100 ballik tizim va ilg’or xorijiy davlatlar oliy ta’lim tizimida qo’llaniladigan baholash tizimiga qiyosiy taqqoslash hamda ularga o’tkazish mazkur Nizomning ilovasiga muvofiq jadvallar asosida amalga oshiriladi.

5-bob. Yakuniy qoida

45. Mazkur Nizom O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi, Xalq ta’limi vazirligi, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta’lim sifatini nazorat qilish inspektsiyasi, Sog’liqni saqlash vazirligi, Iqtisodiyot vazirligi, Moliya vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Madaniyat vazirligi, Jismoniy tarbiya va sport vazirligi, Qurilish vazirligi, «O’zbekiston temir yo’llari» aktsiyadorlik jamiyati, Avtomobil yo’llari davlat qo’mitasi, «Navoiy kon-metallurgiya kombinati» davlat korxonasi, O’zbekiston Badiiy akademiyasi hamda Davlat soliq qo’mitasi bilan kelishilgan.

Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholash tizimi to’g’risidagi nizomga

ILOVA

1-jadval

Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish

JADVALI

 

5 baholik shkala

100 ballik shkala

5 baholik shkala

100 ballik shkala

5 baholik shkala

100 ballik shkala

5,00 - 4,96

100

4,30 - 4,26

86

3,60 - 3,56

72

4,95 - 4,91

99

4,25 - 4,21

85

3,55 - 3,51

71

4,90 - 4,86

98

4,20 - 4,16

84

3,50 - 3,46

70

4,85 - 4,81

97

4,15 - 4,11

83

3,45 - 3,41

69

4,80 - 4,76

96

4,10 - 4,06

82

3,40 - 3,36

68

4,75 - 4,71

95

4,05 - 4,01

81

3,35 - 3,31

67

4,70 - 4,66

94

4,00 - 3,96

80

3,30 - 3,26

66

4,65 - 4,61

93

3,95 - 3,91

79

3,25 - 3,21

65

4,60 - 4,56

92

3,90 - 3,86

78

3,20 - 3,16

64

4,55 - 4,51

91

3,85 - 3,81

77

3,15 - 3,11

63

4,50 - 4,46

90

3,80 - 3,76

76

3,10 - 3,06

62

4,45 - 4,41

89

3,75 - 3,71

75

3,05 - 3,01

61

4,40 - 4,36

88

3,70 - 3,66

74

3,00

60

4,35 - 4,31

87

3,65 - 3,61

73

3,0 dan kam

60 dan kam

 

Oliy ta’limda talabalar o’zlashtirishini baholash tizimlarini qiyosiy taqqoslash jadvali

2-jadval

Taklif etilayotgan O’zbekiston tizimi

Rossiya tizimi (MDU)

Evropa kredit transfer tizimi (ECTS-European Credit Transfer System)

Amerika tizimi (A-F)

Britaniya tizimi (%)

Yaponiya tizimi (%)

Koreya tizimi (%)

O’zbekiston tizimi (%)

5

5

A

AQ

70-100

80-100

90-100

90-100

A

A-

65-69

4

4

B

BQ

60-64

70-79

80-89

70-89,9

C

B

50-59

B-

3

3

D

CQ

45-49

60-69

70-79

60-69,9

E

C

40-44

C-

DQ

60-69

D

D-

2

2

FX

F

0-39

0-59

0-59

0-59,9

F

2395 | 2018-10-04 20:21
Sayt bo'ylab izlash
Virtual qabulxona
Ishonch telefonlari
0 (367) 225-41-76
Universitet rektoriga murojaat
'Huquqiy axborot' kanali
DTM Sirdaryo viloyati bo'limi kanali
Edu.uz (rasmiy kanal)

Guliston davlat universiteti (GulDU)
Telefon: (0367) 225-02-75
Faks: (0367) 225-40-42

Manzil: Guliston sh. 4 mavze
Jamoat transporti: 2-4 yo'nalishdagi avtobus, universitet bekati
Email: glsu_info@edu.uz
Saytimizdan ma`lumot ko`chirilganda guldu.uz manba sifatida ko`rsatilishi shart.

Saytda xatolikni ko`rsangiz, xatoni belgilang va "CTRL+ENTER" tugmalarini bosib ma`muriyatga xabar bering!


Powered by Anvar Abduqayumov 2019
  • Kirish

    Login
    Parol
    Ro'yxatdan o'tish