Факулътетлараро чет тиллар кафедраси

Гулистон давлат университетиФакулътетлараро чет тиллар кафедраси

Кафедра мудири: Позилов Абдушоҳид Абдувоеитович

Қабул вақти: Хар куни соат 9-00 дан 17-00 гача

Телефон: +99 (897) 277-49-50

Е-маил: AbdushohidPazilov@umail.uz

Илмий мавзу: “Виртуал таълим теҳнологиялари ёрдамида талабаларда лингвистик компетентликни шакллантириш ”(инглиз тили мисолида )

Кафедра тарихи

“Факулътетлераро чет тиллар” кафедраси Гулистон давлат университети таркибида 1995- йил очилиб, мутахассислиги чет тили бўлмаган факулътетларга хизмат қилиб келмоқда. Бугунги кунда каферда Филология факулътети таркибидаги 4 кафердралардан бири ҳисобланади. 1995 - 1998 йиллар мобайнида кафедрани филология фанлари номзоди доцент О. Мамажонов бошқарди. У кафедрани иқтидорли ёшлар билан тўлдиришга еътиборини қаратди. 1999-2003 йилларда кафедра мутахассислик кафедраси билан бирлашди. 2003-2011 йиллар кафедрани Д. Бўтаева бошқарди. 2011-2013 о`қув йилида А. Гаппаров кафедрани фаолиятини юритди. 2013-2015 йиллар кафедрани Е.Ҳамдамов бошқарди. 2015 йилдан ҳозирги кунга қадар кафедрани А. Позилов бошқармоқда.

Кафедра тариҳига назар ташлайдиган булсак кафедранинг республика тилшунос ва таржимашунослари орасида танилишига сабабчи инсон Филология фанлари номзоди, доцент, педагог, гётешунос, таржимашунос олима Янглиш Егамованинг ҳизматлари катта булган .Я. Егамова 1974 йили Сирдарё Давлат пединститути (1992 йилдан Гулистон давлат университети)га ишга келди. Бир йил “Немис тили” кафедрасининг катта ўқитувчиси, 1997-йил сентябридан 1986 йилгача шу кафедра мудири, то 2013- йилгача кафедра доценти лавозимида ишлаган. .Й.Егамова Немис тилидан бевосита ўзбек тилига Гётенинг “Ёш Вертернинг изтироблари” (1975, Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат, 2006, “Янги аср авлоди”, 2013, “Шарқ” нашриётларида), “Ҳамроз диллар” (“Шарқ” нашр., 2013), Бруно Апицнинг “Қашқирлар чангалида” (Ғафур Ғулом номидаги нашр.,1986) романларини, Волфганг Борхерт, Маргарете Нойманн ҳикояларини, Гёте ҳақидаги замондошларининг хотираларини, Гётенинг айрим шеърларини немис тилидан таржима қилган.      Гётенинг “Ҳамроз диллар” романи ҳамда “Ёш Вертернинг изтироблари” романи таржимасининг таҳрир қилинган нусхасини, шу романлар ва уларнинг таржималари, Гётенинг ҳаёти ва ижоди ҳақидаги тадқиқотлари билан бирга “Муҳаббатнома” номи остида “Шарқ” нашриётида (2013) чоп еттирди. Булардан ташқари, немис ёзувчиси Фриц Вюртленинг Бобур мирзо ҳаётига бағишланган “Андижон шаҳзодаси” (аслиятда “Бобур - йўлбарс”) номли қиссасини таржима қилган, у 2011- йилда “Ўқитувчи” нашриётида босмадан чиқди. 2013- йилда қисса лотин ёзувида қайта нашр етилди кафедрамиз олимаси узидан йирик адабий меъросни қолдирди .

Ҳозирги кунда ҳам устознинг давомчилари кафедра таълим сифатини оширишда кафедра ўз лойиҳалари билан фаол иштирок етиб сифатли дарс ўтиш билан биргаликда илмий салоҳиятни юқори кўтаришга еътибор қаратмоқдлар .

Кафедранинг профессор оқитувчилари А.Позилов ,Ш Ҳидирбаев ,Д.Шавқиева, Ш Абдураззоқовалар Ҳиндистоннинг ИТЕC дастури доирасида ўз малакаларини ошириб келишган ва тегишли тренерлик сертификатларига ега.

Кафедра ўқитувчилари А.Позилов, Ҳ.Маматова, У.Хамдамов, Ш Ҳидирбаев кабилар номзодлик диссертациялари устида иш олиб бормоқда.

Каферда профессор ўқитувчилари Л.Қодирова,Н. Акиндиковлар давлат тест марказининг тегишли даражадаги малака сертификатларига егалар. Л.Қодирова ва С.Муҳиддинова

2016 - 2018 йил ҳисобига мустақил тадқиқотчилик фаолиятига кафедра ёш мутахассислари тўлиқ жалб етилди. 9 нафар мустақил тадқиқотчининг жумладан (А.Позилов, Ҳ. Маматова, Ш.Ҳидирбаев, И Раимжонов) ларнинг   илмий мавзулари тасдиқланган ва ўз мавзулари устида илмий иш олиб бормоқдалар.

2017 - 2021 ўқув йилига келиб кафедра истиқбол режасида илмий салоҳият 40% гача етиб бориши режалаштирилган. Кафедрада мустақил тадқиқотчилар учун тегишли шароитлар яратилган. Кафедранинг мустқил тадқиқтчилари кафедранинг таянч оилй оқув юрти булган ЎзДЖТУнинг малакали илмий даражага ега профессорлари маслаҳатчи сифатида бириктирилган. Ҳозирги кунда Ҳ. Маматова, катта илмий ҳодим сифатида илмий фаолият олиб бормоқда.

Кафедрда ката ўқитувчиси «Дас Канн ич ауф Деутч» Тугараги , М/Ремаркнинг индивидуал услубини таржимада ыайта тиклаш масаласи. Услубий ыулланма  Хукук йуналиши талабалари учун немсча у'збекча атамалар лугати Услубий кулланма

Кафедра профессор -у'қитувчиларининг илмий салоҳияти (2017-2021)

 

Кафедрадаги профессор-ўқитувчилар томонидан олиб борилаётган илмий ва методик мазмундаги тадқиқот натижаларини ишлаб чиқариш амалиётига, ўқув жараёнига татбиқ етиш масаласи тадқиқот ишларининг асосий мақсади сифатида қараб келинмоқда ва кафедрда қуйидаги учта лойиҳа устида иш олиб борилмоқда. Кейинги йилларда ўқув-таълим манбаларининг янги авлодини яратиш ва таълим-тарбия жараёнига жорий етиш масаласига кафедрада ҳар қачонгидан ҳам жиддий ёндошиб келинди.

Факултетлар қошидаги кафедра компютер хоналарида кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан яратилган ўқув-услубий мажмуалар ва фанлар бўйича дарсликлар ҳамда ўқув қўлланмаларнинг електрон версиялари, “Енглиш фор алл”, “Талк ноw”, “Енглиш фор бегиннерс”, “Талк то ме” каби тил ўрганувчи елеcтрон анимацион дастурлар жойлаштирилди жойлаштирилди. Компютерларда чет тили фани бўйича 3 курсга 15 та ўқув-услубий мажмуа, фанлардан тест саволлари, мажмуалари, ТМИ топшириқлари, дарслик ва ўқув қўлланмаларининг електрон версиялари, Инглизча-ўзбекча терминологик луғатлари киритилган. Амалий машғулотлар АКТ асосида олиб борилмоқда.

“Факулътетлараро чет тиллар” кафедраси факултетлараро ҳисобланиб, ўқитиладиган фанлар сони 2 та: инглиз ва немис тили фанлари. Улар умумтаълим фани сифатида ўргатилади. Чет тили курси 1-6 семестрларни ўз ичига олади. Амалий инглиз тили курси қуйидаги машғулот шаклларидан иборат бўлади аудиторияда ўқитувчи раҳбарлигида гуруҳлар билан амалий машғулот ва ўқитувчи топшириғи асосида талабаларнинг режа бўйича мустақил ишлаши давом еттириб келинмоқда. Ўқитилаётган фанлардан 6 та дарслик, 3 та ўқув қўлланма, 10 дан ортиқ ўқув-услубий мажмуалар ва тақдимотларнинг електрон вариантлари университет “Таълим” порталига киритилди. “Таълим” порталини замонавий адабиётлар билан тўлдириш режа бўйича давом еттирилмоқда. Кафедранинг бош илмий мавзуси: “Таълим жараёнида ноанъанавий усуллар ва таржима амалиёти самарадорлигини ошириш масалалари”

Кафедранинг бош илмий муаммоси йўналишида бир қатор илмий-тадқиқот мавзулари тасдиқланди, олиб борилган илмий ишлар натижалари журнал ва илмий тўпламларда илмий мақолалар ҳолида нашр қилинди. Инновацион гуруҳ фаолиятига ёш тадқиқотчилар, мутахассислар, иқтидорли талабаларни кенгроқ жалб етишга алоҳида еътибор қаратилди. Британия елчихонаси томонидан ташкил етилган семинар тренингда (май 2012йил) замонавий дарс ўтиш методикаси бўйича С.Мухиддинова, Ш. Абдураззоқовалар иштирок етишди. Еришилган натижалар кафедра илмий-услубий семинарида муҳокама қилинади ва илмий-услубий фаолиятда татбиқ етилмоқда. (Дарсларда ЕЎА лар, дарс ўтишнинг замонавий методларини самарали қўлламоқда).

Кафедрада о`қитиладиган фанлар: Инглиз ва немис тиллари

Кафедра ўқитувчиларининг диққат еътибори ўзлари фаолият олиб бораётган факултетлар мутахассислик йўналишига асосланган холда атамашунослик муаммоларининг ҳам илмий, ҳам амалий томонларини тадқиқ етишга қаратилган. Улар томонидан ўқув қўлланмалар ва атамашунослик луғатлари яратилган. Бир қатор услубий ишлар талабалар гуруҳларида амалий синовдан ўтказилиб, якунланиш арафасида.

“Факултетлараро чет тиллар” кафедраси профессор-ўқитувчилари ҳамда

електрон почта манзили рўйхати

 

1

Муҳаммедова  Фароғат

Кафедра мудири

2

Гаппаров  Абдужалил

Доцент

3

Мамажонов Олимжон

Катта ўқитувчи

4

Позилов    Абдушоҳид

Катта ўқитувчи

5

Ўролова  Дилфуза

Катта ўқитувчи

6

Хамдамов  Усмон

Катта ўқитувчи

7

Каримова  Зайнаб

ўқитувчи

8

Аюпова  Дилбар

ўқитувчи

9

Мухиддинова  Сабохат

ўқитувчи

10

Абдурахмонов  Даврон

ўқитувчи

11

Қодирова  Лола

ўқитувчи

12

Хидирбоев  Шерали

ўқитувчи

13

Шавқиева  Дилфуза

ўқитувчи

14

Абдураззоқова  Шоҳида

ўқитувчи

15

Маматова Ҳ

ўқитувчи

16

Норқузиева  Зебо

ўқитувчи

17

Акиндиков  Нурмахамбет

ўқитувчи

18

Бурибоева Азиза

ўқитувчи

19

Шайзаков Ғулом

0.25 стажёр-ўқитувчи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра томонидан аҳолининг сервис хизмат турларига еҳтиёжи, таълим хизматлари кўрсатиш амалга ошириб келинади. Мазкур йўналиш бўйича кафедра томонидан 3 ойлик «инглиз тили» курси самарали ташкил етилган.

2. Фаннинг таълим ва ишлаб чиқариш билан интеграцияси (олинган натижаларни ишлаб чиқаришга жорий етиш). Кафедрада олиб борилаётган илмий изланишлар, тадқиқотлар натижалари хусусан, таълим жараёнига ЗПТ ва инновацион технологияларни татбиқ қилиш кўникмаларини талаба ёшларда шакллантириш, АЛ ва ҚҲК ларнинг ёш ўқитувчиларида педагогик маҳоратни шакллантиришга оид ишлар шартнома асосида амалга оширилди. Доцент О. Мамажонов Гулистон 2-АЛ “Тиллар” кафедраси мудири С. Улугбеков билан доимий ҳамкорликда бўлиб, ўқув қўлланмалар масаласида таълим сифатини ошириш учун тафсиялар, интерфаол усуллардан фойдаланган ҳолда дарс ўтиш бўйича услубий кўрсатмалар, илмий – услубий мақолалар ёзиб устоз-шогирд анъанаси бўйича фаолият кўрсатилмоқда (“Иқтисод йўналиши И-босқич талабалари учун инглиз тили” ўқув қўлланма, “Мустақил таълим-билим гарови”, илмий мақола. Гулистон, 2012).Янгиер АЛ, Гулистон 1-АЛ, 2-АЛ, Сирдарё АЛ ларининг ёш ўқитувчилари учун Инглиз тили ўқув қўлланмаларининг електрон версиялари, дарс тақдимотлари, инглиз тилини ўргатишда интенсив методларидан фойдаланиш бўйича мултимедияли еълектрон қўлланмалари тақдим етилиб келинмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Пресидентининг Чет тилларини ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора - тадбирлари тўғрисидаги 18 - 75 сонли Қарорини амалга ошириш юзасидан кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан қатор ишлар амалга оширилмоқда. Гулистон давлат университети профессор-ўқитувчилари “Факултетлар аро чет тиллар” кефедраси томонидан ташкил қилинган инглиз ва немис тили курсларида чет тилида билим ва кўникмаларини оширмоқдалар.

 

3510 | 2017-12-29 12:43
Sayt bo'ylab izlash
Virtual qabulxona
Ishonch telefonlari
0 (367) 225-41-76
Universitet rektoriga murojaat
'Huquqiy axborot' kanali
DTM Sirdaryo viloyati bo'limi kanali
Edu.uz (rasmiy kanal)

Guliston davlat universiteti (GulDU)
Telefon: (0367) 225-02-75
Faks: (0367) 225-40-42

Manzil: Guliston sh. 4 mavze
Jamoat transporti: 2-4 yo'nalishdagi avtobus, universitet bekati
Email: glsu_info@edu.uz
Saytimizdan ma`lumot ko`chirilganda guldu.uz manba sifatida ko`rsatilishi shart.

Saytda xatolikni ko`rsangiz, xatoni belgilang va "CTRL+ENTER" tugmalarini bosib ma`muriyatga xabar bering!


Powered by Anvar Abduqayumov 2019
  • Kirish

    Login
    Parol
    Ro'yxatdan o'tish